Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Magdalena Grzelińska

Magdalena Grzelińska

Radny

Okręg: 11, zdobyte głosy: 133, przynależność: Dolnobrzeska Inicjatywa Samorządowa

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała II/6/18 członek
Komisja Budżetu i Gospodarki stała II/7/18 członek
Komisja Sportu i Rekreacji stała II/11/18 przewodniczący
Komisja Oświaty stała II/12/18 członek
Komisja Legislacyjna doraźna VI/48/19 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
9 dot. podjęcia działań zmierzających do uruchomienia tzw. kina letniego (plenerowego) interpelacja 2019-06-06 2019-06-26
10 dot. funkcjonowania kina w Dolnobrzeskim Ośrodku Kultury zapytanie 2019-06-06 2019-06-26
13 dot. oferty wakacyjnej dla dzieci i młodzieży zapytanie 2019-06-26 2019-06-27
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza I Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (inauguracyjna) za
2018-12-05 16:39:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:45:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:49:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:53:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:59:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Porządku i Bezpieczeństwa II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:02:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:05:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:08:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:12:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:32:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet radnych II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 18:13:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku" II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 18:18:03 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 18:21:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:15:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:17:04 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:18:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:22:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia składu Komisji Spraw Społecznych III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:24:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2018 rok III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:38:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:39:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:50:46 Apel do Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:52:13 Apel Do Starosty Wołowskiego w sprawie Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:07:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:08:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych odbiorców usług III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:11:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:16:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012-2014" oraz "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2014" III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:18:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/270/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie na lata 2014-2018" III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-01-21 16:13:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brzeg Dolny IV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:16:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:19:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:29:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wołowskiego zadania z zakresu edukacji publicznej obejmującego dalsze prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego z siedzibą w Brzegu Dolnym V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:33:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Brzegu Dolnym poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Odrodzenia 2 na ul. Mickiewicza 2a V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:34:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:35:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:36:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:39:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brzegu Dolnym (Kolejowa) V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:40:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brzegu Dolnym (Kochanowskiego) V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:41:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Wielkim V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:44:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XIX/105/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeg Dolny, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg Dolny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:49:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLVI/243/18 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Brzeg Dolny V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:12:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg Dolny w 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:15:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:17:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:35:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brzegu Dolnym z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 2 w Brzegu Dolnym VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:37:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:45:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Legislacyjnej VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:08:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeg Dolny na lata 2019-2021 VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:34:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:35:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:36:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:42:03 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Wielkim VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:43:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:45:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-05-23 16:15:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-05-23 16:20:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-05-23 16:23:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Brzeg Dolny w 2019 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:34:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzegu Dolnego wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:37:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:41:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:47:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:52:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:54:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:56:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:59:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:02:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:04:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:05:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:08:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Brzeg Dolny – Wrocław Główny, Wrocław Główny – Brzeg Dolny IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:09:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XIX/106/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:10:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/107/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i stypendium artystycznego dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:12:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XIX/108/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendium sportowego dla uczniów w Gminie Brzeg Dolny za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:16:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:18:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Brzegu Dolnym poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Odrodzenia 2 na ul. A. Mickiewicza 2a X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:19:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:20:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:22:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:23:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Małym X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:24:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:26:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:30:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Brzegu Dolnego X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:34:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-11 16:18:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-26 16:20:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego XII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-26 16:24:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Polityki Zdrowotnej w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom dla osób powyżej 50 roku życia w Gminie Brzeg Dolny na lata 2020-2024” XII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-26 16:28:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XIX/106/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Brzeg Dolny XII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-26 16:29:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/107/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i stypendium artystycznego dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Brzeg Dolny XII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-26 16:31:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny XII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-26 16:35:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019 XII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-26 16:36:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 XII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-10-24 16:19:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Wołowie do rozpoznawania spraw rodzinnych na kadencję 2020 – 2023 XIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-10-24 16:22:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Brzegu Dolnego XIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-10-24 16:23:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019 XIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:06:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XXIII/129/16 z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brzeg Dolny XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:08:03 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XX/120/16 z dnia 13 września 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:11:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku" XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:16:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:18:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:26:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:27:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:30:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-11-21 16:32:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ponownej skargi na działalność Burmistrza Brzegu Dolnego XIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 16:11:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego Nr 1 w Brzegu Dolnym XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 16:14:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg Dolny w roku szkolnym 2019/2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 16:16:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:02:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2020 XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:06:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2029 XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:08:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej na 2020 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Kompleks Hotelowo-Sportowy „ROKITA” w Brzegu Dolnym XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:09:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych odbiorców usług XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:11:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty targowej XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:18:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia gminy Brzeg Dolny do Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna” XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:20:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Brzeg Dolny na rok 2021 XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:23:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-12-19 17:24:55 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/14/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie diet radnych XV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-01-23 16:06:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-01-23 16:08:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2032" XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-01-23 16:15:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-01-23 16:18:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-01-23 16:22:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-01-23 16:36:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Brzeg Dolny XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-01-23 16:38:35 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XV/111/19 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie opłaty targowej XVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-03-09 15:42:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-03-23 15:50:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza Brzegu Dolnego związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa XIX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-03-23 15:55:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym XIX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-03-23 16:01:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XIX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-03-23 16:08:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji XIX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-04-24 12:39:34 Potwierdzenie możliwości głosowania XX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie za
2020-04-24 12:43:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie za
2020-04-24 13:02:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie częściowego zniesienia zakazu handlu na Targowisku Miejskim w Brzegu Dolnym XX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym w zdalnym trybie obradowania - korespondencyjnie za
2020-05-18 16:05:37 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XXI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-05-18 16:13:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne XXI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-05-18 16:15:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XXI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-05-18 16:21:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Brzeg Dolny w 2020 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-06-30 17:37:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzegu Dolnego wotum zaufania XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 17:40:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 17:41:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 17:45:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzeń porządkowych Burmistrza Brzegu Dolnego związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 17:50:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego Nr 5 w Brzegu Dolnym i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 z siedzibą w Brzegu Dolnym przy ul. Zwycięstwa 10 XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 17:51:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego w Pogalewie Wielkim i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 z siedzibą w Pogalewie Wielkim XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 17:55:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XXXVIII/200/18 z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w klubie dziecięcym, wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt w klubie dziecięcym XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 17:57:02 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Brzeg Dolny w roku szkolnym 2020/2021 XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 18:00:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 18:01:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 18:03:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-06-30 18:05:39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, stanowiącej równowartość 40 euro, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia XXII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (absolutoryjna) za
2020-07-09 15:42:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok. XXIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:06:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/66/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:08:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLV/240/18 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:11:04 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzegu Dolnym. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:14:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:16:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2020 - 2029. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:20:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołowskiemu. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:26:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Brzeg Dolny porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy przy opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:28:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego (Brzeg Dolny) XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:31:59 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego (Pogalewo Wielkie). XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:33:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Brzegu Dolnym. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-08-27 16:35:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powierzenia spółce - Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym zadań własnych Gminy Brzeg Dolny. XXIV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-09-21 16:05:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych na pomniku przyrody XXV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-09-21 16:07:51 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność dyrektorów szkół i placówek oświatowych XXV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-09-21 16:10:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XVII/135/20 z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny XXV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-09-21 16:13:04 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/15/10 z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania XXV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-09-21 16:14:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XXV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XXVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2020-2029 XXVI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-29 16:09:44 Potwierdzenie możliwości głosowania - próba XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-29 16:20:46 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub dziecięcy, zatrudniających dziennych opiekunów lub prowadzących działalność dziennych opiekunów na własny rachunek. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-29 16:23:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XVI/120/20 z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-29 16:29:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XIX/138/20 z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Brzegu Dolnym. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-29 16:31:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XII/109/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-10-29 16:33:39 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok. XXVII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-11-26 16:11:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-11-26 16:13:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Brzeg Dolny XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-11-26 16:15:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku" XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-11-26 16:20:12 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-11-26 16:25:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-11-26 16:27:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Brzegu Dolnego” XXVIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-14 15:26:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XXIX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:13:05 Zmiana porządku obrad XXX Sesji Rady Miejskiej - rozszerzenie o punkt pn.: Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLV/235/20 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia programu "Dolnobrzeska Karta Mieszkańca" XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:16:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2020 rok XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:34:43 Przyjęcie zgłoszonych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na 2021 rok XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:35:52 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na rok 2021 XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:38:55 Przyjęcie zgłoszonych autopoprawek do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2021-2030 XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:40:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2021-2030 XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:55:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Brzeg Dolny XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 16:59:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Brzegu Dolnym XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 17:03:59 Przyjęcie zgłoszonej autopoprawki do projektu uchwały w sprawie opłaty za wywóz nieczystości płynnych XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 17:04:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opłaty za wywóz nieczystości płynnych XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 17:08:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLV/235/18 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie przyjęcia Programu "Dolnobrzeska Karta Mieszkańca" XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 17:10:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2021 rok XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2020-12-30 17:11:30 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr II/14/18 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie diet radnych XXX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za