Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Maria Czykiel

Maria Czykiel

Radny

Okręg: 4, zdobyte głosy: 104, przynależność: Dolnobrzeskie Porozumienie Społeczne

Status: powołany - 20.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Porządku i Bezpieczeństwa stała II/9/18 członek
Komisja Oświaty stała II/12/18 przewodniczący
Komisja Rozwoju Obszarów Wiejskich stała II/13/18 członek
Komisja Legislacyjna doraźna VI/48/19 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza I Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym (inauguracyjna) za
2018-12-05 16:39:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:45:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:49:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu i Gospodarki II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:53:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 16:59:07 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Porządku i Bezpieczeństwa II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:02:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Środowiska II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:05:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Sportu i Rekreacji II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:08:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:12:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 17:32:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet radnych II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 18:13:10 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Brzeg Dolny z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku" II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 18:18:03 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-05 18:21:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2018 rok II Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:15:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019-2023 III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:17:04 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:18:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie planu pracy i planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:22:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozszerzenia składu Komisji Spraw Społecznych III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:24:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2018 rok III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:38:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Brzeg Dolny na 2019 rok III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:39:32 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:50:46 Apel do Burmistrza Brzegu Dolnego w sprawie Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 16:52:13 Apel Do Starosty Wołowskiego w sprawie Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:07:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek dotacji przedmiotowej na 2019 rok dla samorządowego zakładu budżetowego Kompleks Hotelowo-Sportowy "Rokita" w Brzegu Dolnym III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:08:24 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych odbiorców usług III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:11:06 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:16:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/112/12 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych dzieci przeciwko pneumokokom na lata 2012-2014" oraz "Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusom brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2012-2014" III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2018-12-20 17:18:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/270/14 z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu szczepień profilaktycznych emerytów i rencistów przeciwko grypie na lata 2014-2018" III Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-01-21 16:13:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Brzeg Dolny IV Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:16:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2019 V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:19:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:29:50 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Wołowskiego zadania z zakresu edukacji publicznej obejmującego dalsze prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej Liceum Ogólnokształcącego im. J.M. Ossolińskiego z siedzibą w Brzegu Dolnym V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:33:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Brzegu Dolnym poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Odrodzenia 2 na ul. Mickiewicza 2a V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:34:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:35:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:36:47 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie emisji obligacji V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:39:28 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brzegu Dolnym (Kolejowa) V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:40:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Brzegu Dolnym (Kochanowskiego) V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:41:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Wielkim V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:44:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XIX/105/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Brzeg Dolny, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brzeg Dolny oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-02-26 16:49:11 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XLVI/243/18 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Brzeg Dolny V Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:12:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brzeg Dolny w 2019 roku VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:15:05 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:17:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:35:58 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Brzegu Dolnym z siedzibą przy ulicy Adama Mickiewicza 2 w Brzegu Dolnym VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:37:40 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-03-21 16:45:49 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Legislacyjnej VI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:08:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brzeg Dolny na lata 2019-2021 VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:34:27 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:35:18 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:36:43 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:42:03 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Wielkim VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:43:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-04-25 16:45:53 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny VII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-05-23 16:15:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-05-23 16:20:21 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzeg Dolny na lata 2019-2027 VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-05-23 16:23:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego dla miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Brzeg Dolny w 2019 roku VIII Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:34:16 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Brzegu Dolnego wotum zaufania IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:37:22 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Brzeg Dolny wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:41:23 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:47:25 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:52:00 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:54:01 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobów ich przyznawania IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:56:38 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 Karty Nauczyciela IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 16:59:19 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny oraz określenia granic obwodów tych szkół od dnia 1 września 2019 roku IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:02:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzegu Dolnym do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:04:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:05:57 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-06-18 17:08:20 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Województwu Dolnośląskiemu na realizację zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich na linii kolejowej Brzeg Dolny – Wrocław Główny, Wrocław Główny – Brzeg Dolny IX Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:09:08 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XIX/106/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:10:54 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/107/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i stypendium artystycznego dla uczniów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów z terenu Gminy Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:12:13 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr XIX/108/16 z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendium sportowego dla uczniów w Gminie Brzeg Dolny za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:16:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego im. J. M. Ossolińskiego w Brzegu Dolnym X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:18:26 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekształcenia Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Brzegu Dolnym poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Odrodzenia 2 na ul. A. Mickiewicza 2a X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:19:31 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:20:44 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/55/19 z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/137/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Brzeg Dolny X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:22:09 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:23:34 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Pogalewie Małym X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:24:36 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/68/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu Dolnym X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:26:41 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym Nr IX/62/19 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie zasad wnoszenia obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:30:29 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi na działalność Burmistrza Brzegu Dolnego X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-08-12 16:34:48 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Brzeg Dolny na 2019 rok X Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za
2019-09-11 16:18:45 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty XI Sesja Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym za